Årsmöte för Ballbangers MC 2014

 

§1. President Ulrik förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2. Dagordningen godkändes.

 

§3. Till mötesordförande valdes sittande Ulrik och till mötessekreterare, sittande Helene.

 

§4. Till justerare valdes Carita och Rolle.

 

§5. Mötesordförande läser högt igenom föregående årsmötesprotokoll. Inga tillägg till den.

 

§6. Ekonomisk rapport, se bilagor.

 

§7. Medlemsavgiften för 2015 är oförändrat, 200kr. balansräkning resultaträkning ekonomiskrapport

§8. Till sekreterare (2 år) valdes sittande, Helene.

 

§9. Till val av utökad styrelse (1 år), görs inga förändringar utan Hasse L och Seija stannar kvar ytterligare 1 år inom posten. Hasse L har särskilt fika-ansvar.

 

§10. Anna och Kjell Madsen väljs in som medlemmar i Ballbangers. Klubben har i dagsläget inga ytterligare prospects.

 

§11. Övriga frågor

 

§12. Mötet avslutas