Stadgar för Ballbangers MC
§1

För att erhålla fullt medlemskap i Ballbangers Mc skall följande villkor uppfyllas.

 1. Medlemmen skall visa ett genuint hojintresse
 2. En rekommendation krävs från ordinarie medlem för att erhålla status som prospekt. Klubben tar in max 4 prospekts/år.
 3. Man måste vara prospekt en hel säsong (1/5-31/9) och närvara vid träffträningen (sista helgen i maj) eller Stiil-träffen (helgen efter midsommar)
 4. Man kan enbart bli medlem vid årsmöte då man väljs in av ordinarie medlemmar genom omröstning. Majoritetsbeslut gäller. Blir personen i fråga inte invald så är den inte prospekt längre heller men kan rekommenderas som prospekt igen, men man kan bara rekommenderas 2 gånger.
 5. Nya medlemmar hälsas välkomna till klubben vid en invigningsritual som äger rum första helgen i februari och senast invalda medlemmar anordnar invigningen.
§2

Medlemsavgift till Ballbangers är 200 kr. Barn till ordinarie medlemmar betalar inte medlemsavgift förrän de erhåller egen registrerad mc eller fyller 18 år. Inträdesavgift är 100 kr/ordinarie medlem.

Medlemsavgiften ska vara betald senast 30 januari. Efter 14 dgr
går en påminnelse ut till aktuell medlem samt styrelsen och en
förseningsavgift på 100 kr läggs på årsavgiften. Efter 31 mars är
man utesluten om ej amorteringsplan e.dyl slutits med styrelse
och/eller kassör.

§3 Verksamhet samt räkenskapsår är 1/11-31/10
§4

Ordinarie årsmöte sker andra helgen i November. Ev. förändringar i detta måste meddelas senast 30 dagar innan. Enbart ordinarie medlemmar närvarar. På detta möte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.
 3. Ekonomisk rapport.
 4. Val av ordförande.
 5. Val av kassör.
 6. Val av sekreterare.
 7. Fastställande av medlemsavgift.
 8. Ev. nya medlemmar.
 9. Övriga frågor
§5

Kallelse till årsmöte samt annat allmänt möte skall skriftligen eller via e-post utsändas till varje medlem minst tre veckor före mötet.

§6

Fråga som önskas behandlad på årsmötet eller annat allmänt möte ska vara sekreterare eller annan styrelsemedlem tillhanda senast tio dagar före mötet.

§7 Förslag till ändring av stadgar skall skickas senast tio dagar före allmänt möte till styrelsen. För att ev. ändring ska antas krävs att minst 2/3 av närvarande medlemmar godkänner ändring.
§8

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse som består av ordförande, kassör samt sekreterare. Styrelsen väljs för ett år i taget.

§9

Styrelsen har i uppdrag att:

 1. Organisera och leda verksamhet, möten mm.
 2. Omhänderta klubbens ekonomiska angelägenheter samt att föra fullständiga räkenskaper och medlemsregister.
 3. Förbereda ärenden som ska tas upp på allmänt möte.
 4. Föra protokoll.
§10

Medlemmar som inte sköter sina ålägganden inom klubben, agerar okamratligt eller på annat sätt skadar klubben och dess verksamhet skall:

 1. Tillrättavisas
 2. Varnas
  Två varningar leder till uteslutning i klubben. En varning gäller i sex månader.
§11 I händelse av upplösning av klubben ska dess tillgångar överlämnas till SMCs skadefond.
Uppdaterad 13-mar-17 9:59